Kariyer Alanları

Daha aktif, daha iyi ve daha uzun bir yaşam vizyonu ile insanların yaşam kalitelerini yükseltmek üzere dünya çapında 150’den fazla ülkede, 100 bini aşkın çalışanımızla ilaç, aşı ve tüketici sağlığı alanlarında etkin sağlık çözümleri sunuyoruz.

Aşağıda bu amaca hizmet eden çalışanlarımızın oluşturduğu bölümlerimizle ilgili detaylı bilgi bulabilirsiniz.

Satış & Pazarlama İş Birimleri

Klasik Markalar İş Birimi

İnsanların daha aktif bir hayat sürmelerini, kendilerini daha iyi hissetmelerini, daha uzun yaşamalarını sağlamak ve insan yaşamının kalitesini yükseltmek amacıyla enfeksiyon, ateş, alerji gibi birinci basamak tedavi grupları, dermatoloji hastalıkları, merkezi sinir sistemi ve üroloji alanı hastalıkların pazarlama ve tanıtım faaliyetlerini hasta odaklı yaklaşımlarla yürütüyoruz.

Solunum İş Birimi

Solunum hastalıkları ürünlerinin pazarlama ve tanıtım faaliyetlerini hasta odaklı yaklaşımımızla yürütüyoruz.

Aşı ve Kritik Hastalıklar İş Birimi

Pediyatrik aşılar başta olmak üzere, rahim ağzı, hepatit, menenjit ve kritik hastalıklar portföyünün satış & pazarlama süreçlerini yürütüyoruz.

Kapat

Pazara Erişim ve Resmi İlişkiler

Ruhsatlandırma stratejilerinin belirlenmesi; yasa ve yönetmeliklerle ilgili gelişmelerin takip edilmesi ve bunların GSK öncelikleri doğrultusunda şekillendirilmesinin yanında ruhsatlandırma sonrası ürünlerin fiyat stratejilerinin belirlenmesini ve fiyatlama işlemlerinin yürütülmesini sağlıyoruz.

Kapat

İş Mükemmelliği

GSK’nın sahip olduğu satış gücü etkinliğinin arttırılması için gerekli süreçlerin belirlenmesi, ilgili sistemlerin kurulması ve bunların takibinin yapılmasını sağlıyoruz. Ayrıca tüm tanıtım ekibinin GSK kültür ve standartlarında en yüksek verimlilik ve performans ile tanıtım yapabilmeleri için ihtiyaca yönelik tanıtım teknikleri ve eğitim programları planlayarak, eğitimlerin düzenlenmesini sağlıyoruz. Satış, pazarlama, medikal, insan kaynakları gibi kilit iş ortaklarıyla; satış ve pazarlama süreçlerinin kalitesini arttırmak üzere beraber çalışarak çözümler üretiyoruz. Davranış değişiklikleri, hareket planları, ölçümler, takip yöntemleri aracılığıyla ticari mükemmeliyet önceliklerinin belirlenmesi süreçlerini yürütüyoruz.

Kapat

Ticari Kanal Yönetimi

Firmamızın serbest piyasa ve ihale dahil tüm satışlarını Ticari Kanal Yönetimi ile yürütüyoruz.

Satışlarımızı ecza depolarına ve kurum eczacısı olan hastanelere yapıyoruz. Ayrıca ürünlerin hastalara ve tüketiciye ulaştığı yer olan eczanelerdeki ana faaliyetlerimizi “Eczane Satış Temsilcisi” ekiplerimizle sağlıyoruz.

Ekiplerimizle eczanelerde tüm ürünlerimiz için ticari müzakereler, sipariş toplama, stok kontrolu ve satış, tüketici sağlığı ürünleri için tanıtım / hatırlatma ve eczane içi / vitrin tanzim teşhir (merchandising) faaliyetleri gerçekleştirmekte, ilaç statüsündeki ürünlerle ilgili olarak da tanıtım yapıyoruz.

Kapat

Finans

Portföy önceliklendirme, kaynak kullanımı, nakit akışını yönetme ve tahmin etme gibi sorumluluklar üstlenirken, GSK Türkiye’nin her türlü muhasebe işlemleri ve harcamalarının raporlanmasını takip ediyoruz. Harcama ve tasarruf analizlerinin yapılmasını amaçlayarak, marka stratejileri ile işletmenin stratejik hedeflerinin belirlenmesini ve takibini sağlıyoruz.

Kapat

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları İş Ortaklığı, Organizasyonel Gelişim, İdari İşler ve Ücretlendirme ve Yan Haklar olarak 4 bölümden oluşmaktayız. İK İş Ortaklığı olarak “tercih edilen işveren” hedefi ile GSK değerlerine, kurum kültürüne ve pozisyona özel etkinliklere sahip en uygun adayları şirketimizle buluşturmayı ve ilgili bölüm strateji ve hedeflerini gözeterek en uygun proaktif İK çözümlerini hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. Organizasyonel Gelişim olarak ise oryantasyon, performans yönetimi, yetenek ve kariyer yönetimi, ödüllendirme gibi süreçlerin yürütülmesini sağlıyoruz. Ayrıca üniversiteler ile çeşitli etkinliklerde işbirliği içinde çalışarak öğreciler arasında GSK farkındalığını arttıracak faaliyetleri yürütüyoruz. Her yıl GSK’nın global programı olan “Geleceğin Liderleri Programı” ile GSK’ya yeni mezun genç yeteneklerin kazandırılması sürecini yürütüyoruz. Ücretlendirme ve Yan Haklar Departmanımızda da; ücret yönetimi, merkez çalışanları için prim yönetimi, yan haklar ve esnek yan haklar, bordro yönetimi ve yıllık izin yönetimi süreçlerinden sorumluyuz.

Kapat

Medikal

Medikal Uyum ve Farmakovijilans, Medikal İlişkiler ve Klinik Araştırmalar, EFPIA-Sağlık Mesleği Mensubu Uyumu olmak üzere 4 departmandan oluşmaktayız.

Medikal Uyum ve Farmakovijilans olarak, bir yandan ilaç güvenliği aktiviteleri yürütülürken diğer yandan ürün tanıtımı ve medikal uyum ile ilgili yerel mevzuat, AİFD ve GSK politikalarının takibini yapıyoruz ve şirket içi eğitimler veriyoruz.

Klinik Araştırmalar’da uluslararası ve lokal klinik çalışmaların fizibilitelerini yapar, karar verilen çalışmaların Etik Kurul onayı ve Sağlık Bakanlığı izinlerinin alınmasını ve klinik çalışmanın yerel mevzuata, GSK prosedürlerine ve global standartlara uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlıyoruz. Medikal İlişkiler olarak, medikal ürün planları ve medikal bütçelerin hazırlanması ile pazarlama plan, strateji ve hedeflerinin geliştirilmesine bilimsel içerik
sağlanmasından ve yapılan faaliyetlerin medikal uyumundan da sorumluyuz.

EFPIA –Saglık Mesleği Mensubu Uyum olarak ise yerel yasa ve yönetmeliklere, EFPIA, AIFD ve GSK prosedürlerine uygun şekilde Sağlık Mesleği Mensupları ile birlikte gerçekleştirilen projelerin finansal bölümünün kamuya açıklanmasından sorumluyuz.

Kapat

Etik ve Hukuk

GSK’da, etik kurallara ve hukuk kurallarına uyum birincil önceliklerimizdendir. Bu sebeple hukuk departmanımızın tüm faaliyetlerimizde önemli rolü bulunmaktadır. Hukuk departmanımız, diğer tüm departmanlara danışmanlık sağlamakta ve GSK’nın dahil olduğu her türlü hukuki sürecin yönetilmesine destek vermektedir. Bu süreçler arasında sözleşmesel ilişkilerin yönetimi ve davalarda şirketimizin temsili bulunmakta olup, bunların yanı sıra global seviyede yürütülen projelerin Türkiye’ye entegrasyonu hukuk departmanımızın temel sorumlulukları arasındadır.

Kapat

İletişim ve Hasta İlişkileri

İletişim Departmanı, faaliyetlerine üç alanda odaklanır; çalışanlar ile iç iletişim, dış paydaşlar ile kurumsal iletişim ve ilişkiler; tedavi alanlarında marka iletişimi ve hasta ilişkileri.

İç iletişimde; GSK içinde diyalogu ve iletişimi güçlendirirken, aynı zamanda bütün çalışanların potansiyellerini hayata geçirebilecekleri, davranışsal gelişimlerini destekleyen stratejiler geliştirip, uygulamalar yapıyoruz. Etkinlik Yönetimi alanında ise tüm iç ve dış paydaşlara yönelik yurt içi ve yurt dışı kongre ve toplantı katılımlarını organize etmekte ve bu etkinliklerde yenilikçi uygulamalar kullanarak sektörde fark yaratmayı hedefliyoruz.

Kurumsal İletişimde; GSK’nın kurumsal itibarını korumak ve yükseltmek; sektördeki diğer şirketlerle, sektörü temsil eden profesyonel kuruluşlarla, kamu, karar verici, hekimler, eczacılar ve diğer tüm paydaşlarımızla ilişkileri yönetmek üzere çalışıyoruz. Çağrı merkezi yönetimi ile de dış iletişimde paydaşlarımızla iletişimin sağlıklı sürdürülebilmesini sağlamayı hedefliyoruz. Marka İletişimi ve Hasta İlişkilerinde; doğru ve güvenilir bilgiler ışığında hastalık yönetimine katkıda bulunmak üzere, hasta ve hekimler için hasta odaklı sağlık çözümleri sunarak; kamuoyunda farkındalık çalışmaları yürütüyoruz.

Kapat

Bilgi Teknolojileri

Günümüz dünyasında bilgi teknolojileri departmanı şirketlerin yaşaması için en gerekli olan metanın, bilginin, doğru ve kesintisiz işlenebilmesi, şirket içindeki süreçlerin hatasız ve verimli çalışabilmesi için sistemler kurmak, kurulu sistemleri desteklemek ve geliştirmek, şirketin büyüme ve etkinlik hedeflerini destekleyen yenilikçi projeler geliştirerek kullanıma sokmaktadır. Bu amaçla şirket içerisinde proje yönetim bilgisi, tüm süreçlere hakimiyeti ile operasyonel görevlerin yanında bir iç danışman rolü oynuyoruz. Ekibimiz 4 bölümden oluşuyor. Her bölümümüzün kendi stratejik ve operasyonel hedefleri olup İş Ortaklığı rolünün koordinasyonunda ilerliyoruz. Son kullanıcı ve altyapı sistemleri grubu, daha çok iletişim teknolojileri alanına yoğunlaşırken aynı zamanda dış ve iç müşterilerle olan paylaşımlı çalışma teknolojilerinin ve bu alandaki yeniliklerin sponsorudur. Uygulama sistemleri grubumuz mevcut uygulamaların desteğini verirken aynı zamanda sürekli gelişim metodolojisi çerçevesinde iş süreçlerinde yenilik ve güncellemeler ile ek faydalar yaratmaya çalışıyoruz. Projeler grubumuz, PMP sertifikalı proje yönetim uzmanlarından oluşuyor. İş ortaklığı grubumuz, tüm bilgi teknoloji gruplarının koordinasyon ve önceliklendirmede uyum yakalamalarının yanısıra diğer departmanlara karşı bilgi teknolojilerini temsil ediyor.

Kapat